ӨНӨР ЭРДЭНЭТ
Стандарт орон сууцны төсөл
Хэрэгжүүлсэн төслүүд
ӨНӨР ЭРДЭНЭТ

Танилцуулга

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа

2012-2014

Айлын тоо

226

Нийт талбайн хэмжээ

10920

Орхон аймгийн хүн амыг чанартай орон сууцаар ханган, орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахаар ӨНӨР ХОТХОН төслийн залгамж болох тус хотхоныг Эрдэнэт хотод бүтээн байгуулсан.

Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглан барьсан тус хотхон нь үйлчилгээний төв, ногоон байгууламж бүхий тав тухтай орчин, чанар, стандартыг бүрэн